1607 Ferjesambandet Hasvik - Øksfjord. En vurdering av tilbud og etterspørsel

1607 Ferjesambandet Hasvik - Øksfjord. En vurdering av tilbud og etterspørsel

Forfatter(e):

Falko Müller, Hilde Johanne Svendsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Hasvik kommune

Rapportnr:

1607
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-264-4 (trykt), 978-82-7830-265-1 (el.) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

58

Hasvik kommune har bedt om en utredning av kapasitet og tilbud på ferjesambandet Hasvik – Øksfjord, samt prognoser for resten av inneværende kontraktsperioden. Denne rapporten belyser utviklingen på sambandet, med fokus på effekter knyttet til overgangen til ny anbudsperiode 01.01.2016. 

Vi finner at sambandet er preget av sterke sesongvariasjoner, både for vogntog og personbiler, og at høysesongene ikke er sammenfallende. Når vi ser sambandet i forhold til ferjesambandene i Finnmark, finner vi at sambandet Hasvik – Øksfjord er det sambandet med desidert størst andel tunge kjøretøy. De tunge kjøretøyene som fraktes på sambandet er i stor grad knyttet til næringsaktører på øya. 

Med overgang til ny kontraktsperiode finner vi at det var en midlertidig nedgang i produksjon og etterspørsel i sambandet. Om dette skyldes oppstartsvansker, kvalitet på datagrunnlaget i ferjedatabanken eller andre forhold var vanskelig å fastslå. Når fylkeskommunen får etablert de rutiner som kontrakten åpner for, vil det være lettere å kartlegge type og mengde avvik på sambandet. 

Prognoser viser at kapasiteten i høysesongene, sommer for personbiler og februar til april for vogntog, mot slutten av kontraktsperioden kan bli knapp. Det kan bli behov for å frakte tre eller fire kjøretøy større enn seks meter på hver tur i 2025, der vi i gjennomsnitt får ett vogntog over 14 meter i juli og to vogntog i gjennomsnitt per tur i mars. Fartøyets kapasitet og en eventuell høyere produksjon vil påvirke i hvilken grad dette er gjennomførbart.