Utvikling av Hammerfest lufthavn – en samfunnsøkonomisk analyse. Del av grunnla...

Utvikling av Hammerfest lufthavn – en samfunnsøkonomisk analyse. Del av grunnlaget for konseptvalgutredning (KVU).

Forfatter(e):

Karoline Louise Hoff, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor AS

Rapportnr:

1913
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-322-1

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

43

I denne rapporten analyserer vi de samfunnsøkonomiske virkningene av en forlengelse av rullebanen ved Hammerfest lufthavn der den ligger i dag, og en flytting av lufthavnen til Grøtnes (15 minutters kjøring sør for Hammerfest sentrum).

Nullalternativet i analysene er dagens lufthavnstruktur med nødvendige oppgraderinger på infrastruktur- og rutedriftssiden for å kunne betjene trafikken gjennom analyseperioden. Alternativ 1 er en forlengelse av dagens rullebanen til 1199 meter. Alternativ 2 er flytting til Grøtnes og 1199 meter rullebane. Alternativ 3 er flytting til Grøtnes, men med 2000 meter rullebane. Andre mulige alternativer er ikke identifisert, med grunnlag i målinger av værmessig tilgjengelighet, terrenghindre og andre flyoperative forhold.

Alternativ 2 og 3 viser negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet, mens alternativ 1 viser positivt resultat.

Følsomhetsanalysene viser at lønnsomheten i alternativ 3 (Grøtnes med lang rullebane) er følsom ovenfor nivået på billettprisene. Lavere billettpriser gjør at resultatet blir mindre negativt og nærmer seg 0. Etter vår oppfatning er dagens billettpriser (som i hovedberegningene) imidlertid godt forankret i flydriftskostnader, passasjervolum og andre markedsforhold. Investeringskostnadene må ned med noe mer enn 15 %, alt annet like, for at lønnsomhet skal kunne oppnås i alternativ 3.