Ryanair til London - en gavepakke til Haugesund; en samfunnsøkonomisk lønnsomhe...

Ryanair til London - en gavepakke til Haugesund; en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse

Forfatter(e):

Kai Bedringås, Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Lufthavnutvikling Vest-Norge

Rapportnr:

M0308

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

67

Regionale konsekvenser av Ryanairs flyrute mellom London og Haugesund er belyst. Ruta ble startet 30. april 2003. Vi har gjennomført intervjuer med utvalgte bedrifter i Haugesund og utført en reisevaneundersøkelse blant flypassasjerene på den nye ruta.

 

Den umiddelbare virkningen vil være økt turisme. Utlendingene utgjør om lag en tredel av passasjerene på ruta. For bedriftene vil direkteruta til utlandet føre til reduserte transportkostnader og lavere kostnader til rekruttering av personell. Haugesund lufthavn Karmøy sin framtidige eksistensgrunnlag bedres med utenlandsruta. Den nye flyruta er et bidrag til å bremse sentraliseringstendensene.

 

Rullebanen ved Haugesund lufthavn Karmøy må utvides til 2000 meter rullebane for å tilfredsstille Ryanairs krav til flystørrelse og antall passasjerer. Vår analyse tyder på at den samfunnsøkonomiske gevinsten langt overskrider kostnaden knyttet til utbyggingen.