Prioritering av prosjektportefølje når noen av konsekvensene ikke lar seg måle ...

Prioritering av prosjektportefølje når noen av konsekvensene ikke lar seg måle i kroner

Forfatter(e):

Arne Løkketangen, David L. Woodruff, James Odeck

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

0301
|

Isbn/Issn:

82-7830-051-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

47

Bakgrunnen for prosjektet er problemene med dagens praksis i få utvalgt representative porteføljer av prosjekter til vurdering for inkludering i NTP, særlig med hensyn på ikke-prissatte virkninger.

En sentral del av dette prosjektet har vært å utvikle nye metoder for å generere prosjekt­­porteføljer som simultant tar hensyn til de fire innretningene definert av Samferdsels­departementet (distrikt, miljø, framkommelighet og sikkerhet) og hovedmålet, som er maksimering av den samlede samfunnsøkonomiske nytten. De nye metodene inneholder også nye mekanismer og avstandsmål for å unngå å generere, og presentere brukeren for, altfor mange alternative porteføljer. Disse metodene er grunnleggende og nødvendige for å kunne lage et fornuftig og brukertilpasset BSS (beslutningsstøttesystem) for Vegdirektoratet.

Utvikling av brukergrensesnitt var planlagt som en del av prosjektet, men dette ville krevd en total nyutvikling av prosjektdatabanken, i tillegg til at prosjektrammen ble redusert p.g.a. innføring av mva. Vi har derfor satt i gang en studentoppgave (3-års avsluttende prosjekt i bachelor-studiet i informatikk ved Høgskolen i Molde) for å teste ut måter å visualisere og sammenligne prosjektporteføljer på. Denne baserer seg på samme datagrunnlag som i prosjektet.