1203 TraMod_By Del 1: Etablering av nytt modellsystem

1203 TraMod_By Del 1: Etablering av nytt modellsystem

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Odd I. Larsen, Arne Løkketangen, Tom N. Hamre

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor

Rapportnr:

1203
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-167-8

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

176

Denne rapporten er revidert i 2013. Revidert rapport finner du HER

 

Videreutviklingen av TraMod til TraMod_By har for det første bestått i en reestimering av transportmiddel- og destinasjonsvalgsmodeller for 4 reiseformål og for 3 reiseformål ble det også gjort en omgruppering av RVU's fininndelte formål. For disse reiseformål har man estimert simultane modeller for rundturer med utgangspunkt i eget hjem. Det ble også estimert nye modeller for turgenerering.

I TraMod_By har vi nå også gått over til å beregne LoS-data (Level of Service) som et veid gjennomsnitt av LoS-data for en (maksimal) morgenrushtime og LoS-data for en lavtrafikktime, med vekter som varierer med reiseformål og etter reisetidsrom. Dette gjør at modellen i prinsippet bør kjøres noen iterasjoner, slik at de kjøretider man får ved assignment av morgenrushtimen, samsvarer med de kjøretider som inngår i LoS-data.

TraMod_By er også nyprogrammert og kan nå kjøres i parallell ved at programmet kan utnytte det antall prosessorer/tråder som finnes på brukerens datamaskin (brukeren kan spesifisere de ressurser som skal stilles til rådighet for modellkjøringer).

TraMod og nå TraMod_By har mange likhetstrekk med tilsvarende modellsystemer i andre land, bl.a. bruk av strukturerte logit-modeller for mode-/destinasjonsvalg. På to områder har modellsystemet en struktur som er litt uvanlig: Behandlingen av periodekort for kollektivtrafikk hvor man har eksplisitt modellering av månedskortinnehav for arbeidsreiser og hvor informasjon herfra benyttes videre for andre reiseformål, og behandlingen av turgenerering hvor man tar utgangspunkt i en modell for antall besøk med ulike formål. Turgenereringen er estimert og implementert ved bruk av en modelltype som er simultan over alle formål, og som er en blanding av Poisson og multinomisk Logit formulering. Det er estimert separate modeller for 5 aldersgrupper.

Estimert antall besøk for en person (i et gitt segment) blir deretter, med en spesiell prosedyre, konvertert til to typer rundturer med utgangspunkt i eget hjem; rundturer med kun ett ærend (to delreiser), og rundturer med to ærend (tre delreiser).

I TraMod_By blir alle "legs" allokert på en konsistent måte til perioder av døgnet så sant man ikke velger å bare operere med én periode (dvs. hele døgnet aggregert). Fordelingen på perioder er basert på fordelinger i RVU. Dette kan være forholdsvis realistisk så lenge man holder seg til maksimalt 4 perioder (for eksempel kl 6-9, 9-15, 15-18 og 18-6), men ser man på disse enkeltperioder så vil f eks tidsdifferensierte takster på en bompengering kunne skyve trafikk mellom timer. Dette behandles med et noe enklere opplegg hvor man itererer mellom tre enkelttimer i rushperiodene til en tilnærmet likevekt.