1414 NTM6 - Transportmodeller for reiser lengre enn 70 km

1414 NTM6 - Transportmodeller for reiser lengre enn 70 km

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Stefan Flügel, Tom N. Hamre, Christian Stensland, Anne Madslien, Berit Grue, Wei Zhang, Odd I. Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

1414
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-207-1 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

248

Det er utviklet et nytt langdistanse modellsystem for persontransport i Norge – NTM6. Modellsystemet dekker innenlandsreiser lengre enn 70 km én vei, gjennomført av bosatte i Norge. Til modellsystemet hører nettverk for bil, fly og kollektivtransport (buss, båt og tog), og ved hjelp av disse etableres data for transportkvalitet mellom modellsystemets ca. 1600 soner som går til input i etterspørselsmodellen. Disse nettverkene benyttes også til å nettfordele etterspørselsmatriser som danner output fra etterspørselsmodellen i etterkant av en modellberegning.

Selve etterspørselsmodellen består av 10 delmodeller for valg av transportmiddel og destinasjon (MD). Det er modeller for 5 reisehensikter og for mellomlange (70-200 km) og lange (200 + km). Turgenereringen (TG) skjer ved hjelp av modeller for valg av reisefrekvens for 5 aldersgrupper (13-24, 25-34, 35-54, 55-66 og 67+ år) som regner ut forventet antall reiser per aldergruppe og simultant fordeler reisene på reisehensikter. Mellom TG og MD modellene er det 5 «splittmodeller» per aldersgruppe (en modell per reisehensikt), som fordeler reisene på mellomlange og lange reiser. De tre modellnivåene er koblet sammen ved hjelp av såkalte logsummer; dette er avanserte variabler som tilnærmet er et mål på «samlet nytte», og disse inngår som variable i modellene på nivået over.

NTM6 er mye mer avansert og detaljert enn sin forgjenger, NTM5, langs alle dimensjoner. Dette til tross, bruker den vesentlig mindre regnetid (en kjøring som tok 4 timer i NTM5, går på 20 minutter i NTM6). Dette skyldes at modellen er programmert meget effektivt, og at den kan kjøres i parallell på flere prosessorer, som de aller fleste PCer i dag er utstyrt med.