Status for gjennomføring av "Ålesunds-pakken"

Status for gjennomføring av "Ålesunds-pakken"

Forfatter(e):

Arild Fugleseth

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsavd., Møre og Romsdal Fylkeskommune

Rapportnr:

M0401

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

21

Statens vegvesen skal utarbeide handlingsplan til Nasjonal Transportplan for perioden 2006 - 2015. Møre og Romsdal fylkeskommune, ved samferdselsavdelinga, er invitert til å komme med innspill til handlingsplanen for kollektivtrafikk. Denne arbeidsrapporten inneholder en statusbeskrivelse av diverse infrastrukturtiltak som er gjennomført i Ålesund og Giske kommuner de senere år, og den inneholder også en oversikt over tiltak det er behov for å gjennomføre framover.

I 1999 ble det utarbeidet en overordnet transportplan for Ålesund og Giske. Tiltakene i rapporten er forankret i denne planen. Totalt har kommunene listet opp 295 tiltak og disse kan deles opp i holdeplasstiltak og trafikksikkerhetstiltak. Holdeplasstiltakene omfatter oppsetting av nye leskur, flytting av leskur og opparbeidelse av busslommer. Trafikksikkerhetstiltakene omfatter etablering av snuplasser og nye gangvegforbindelser.

Dersom alle tiltakene blir gjennomført vil disse ha en kostnad 18 mill. kroner. Kostnadene fordeler seg med 2,8 mill. kroner på riksveg/europaveg, 5,4 mill. kroner på fylkesveg og i underkant av 10 mill. kroner på det kommunale vegnettet.

Pris ved bestilling: 50 kroner