1801 Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge

1801 Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge

Forfatter(e):

Eivind Tveter, Falko Müller, Harald Thune Larsen, Hilde Johanne Svendsen, Karoline Louise Hoff, Svein Bråthen, Jørgen Aarhaug

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

1801
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-288-0 (trykt), 978-82-7830-289-7 / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

112

Samferdselsdepartementet har gitt Møreforsking Molde AS (MFM) i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) i oppdrag å utrede offentlig kjøp av regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1.april 2020 under Forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT). Dagens situasjon er gjennomgått, trafikkprognoser er utarbeidet og mulighetene for kommersiell drift vurdert.

Trafikken har vist en fallende tendens siden 2013, og veksten framover synes ikke å bli sterk. Billettprisene har økt reelt, og kabinfaktoren har falt.   

Det er utarbeidet forslag til kriterier for når ruter bør gjøres til gjenstand for offentlig kjøp, samt forslag til rutestruktur og transportstandard. Det er lagt vekt på å få fram synspunkter på flytilbudet fra de som reiser i arbeid.

Priselastisiteter og virkninger av kommersialisering av FOT-ruter er utredet. Det gis ingen klar konklusjon som støtter kommersialisering av så vidt tynne og lite prisfølsomme markeder med liten utsikt til konkurranse, ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.