1604 Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana. En analyse gjennom...

1604 Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana. En analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6

Forfatter(e):

Falko Müller, Jens Rekdal, Hilde Johanne Svendsen, Wei Zhang, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS

Rapportnr:

1604
|

Isbn/Issn:

978-82-78301-258-3 (trykt), 978-92-7830-259-0 (el.) /0806-789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

68

Denne studien tar for seg to mulige hovedalternativer for endringer i lufthavnstruktur på Helgeland, der det ene består i at Hauan erstatter kun Mo i Rana lufthavn, Røssvoll (MQN) og det andre består i å legge ned både MQN og Mosjøen lufthavn, Kjærstad (MJF). Alternativene blir sammenlignet med en referansesituasjon (nullalternativet, ALT 0) som representerer dagens lufthavnstruktur og rutetilbud på Helgeland. Analysen er basert på bruk av det nylig utviklede persontransportmodellsystemet for lange reiser i Norge, NTM 6.

 Vi har beregnet et volum på om lag 265000 passasjerer i det første året som direkteruta mellom Hauan og Oslo er innarbeidet i markedet. Modellberegningene viser også at trafikken på FOT-rutene vil gå betydelig ned. Med kortere reisetid og billigere flybilletter, så er det naturlig med en overføring fra FOT-nettet og til en direkterute mellom Hauan og Oslo. En konkurranse mellom to flyselskaper på direkteruten vil kunne forsterke trafikkgrunnlaget via lavere billettpriser. Denne utredningen har ikke gått detaljert inn i en vurdering av om det vil være en eller to aktører på denne ruten og når en eventuell konkurranse vil kunne bli etablert.

En etablering av Hauan til erstatning for MQN og MJF, samtidig som tilbudet i FOT-nettet tilbys i tråd med FOT-kravene, synes å gi den samfunnsøkonomisk beste løsningen. MJF kan, i henhold til våre beregninger, opprettholdes med fortsatt positiv netto nåverdi for utbygging av Hauan, men til en merkostnad i størrelsesorden 350-500 mill. kr, diskontert.