Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Affekt, mobilitet og sted. Hvor går teoriene?

Swing_CC_CharlotteMorrall

Affekt, mobilitet og sted. Hvor går teoriene?

Grimsrud deltok med innlegg om affekt, mobilitet og sted på nettverksseminar om stedsteori ved Universitetet i Agder, 28. og 29. november. Nettverket har som mål å fremme utviklingen av stedsteori i en norsk kontekst og planlegge et bokprosjekt som kan dekke behovet for en oppdatert norsk gjennomgang av stedsteorier og stedsutvikling.


Grimsrud fokuserte på at teorier om sted og stedstilhørighet tradisjonelt har handlet om stabilitet og stillstand, men at teoriene har utviklet seg til å se på steder som aktive; altså slett ikke noe som er, men noe som stadig utvikles og reproduseres. Flytteteoriene, som man jo tenker på som mobile, har til gjengjeld beveget seg mer i retning av å fokusere på stabilitet; altså hva er det som gjør at man blir boende og ikke flytter. Videre har mobilitets- og stedsteoriene blitt integrert i hverandre gjennom at man gjerne studerer samspillet og den gjensidige påvirkningen f.eks. mellom menneskers flyttehandlinger og forhold ved stedene.

 

Likevel er det langt fra slik «folk flest» oppfatter sted og mobilitet. Med eksempler fra tre empiriske prosjekt ved Møreforsking, ble det vist at sted stadig vekk blir oppfattet som noe som er stabilt, og at flytting og annen mobilitet stort sett forstyrrer idealbildet av «det gode sted på landet». Grimsrud snakket om flytting og bofasthet som utroskap i en verden som har monogami og evig troskap som ideal. En utfordring for stedsforskere framover er å forstå mer av følelsene knyttet stedstilhørighet og mobilitet.
 
Last ned Grimsrud sin bakgrunnspresentasjon for innlegget.