Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bra gjennomslag

Bra gjennomslag

Det regionale forskingsfondet for Midt-Norge har nå besluttet fordelingen av til sammen 41 millioner kroner til styrking av forskningsinnsatsen i Midt-Norge. Møreforsking deltar i 8 av de prosjektene som har fått tilsagn fra fondet.

 
Den nye ordningen med regionale forskingsfond kom på lufta i 2010, og skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling, og mobilisere til økt FoU-innsats både fra bedrifter og FOU-miljø rundt om i landet. Landet er inndelt i 7 fondsregioner, og Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal danner Regionalt Forskingsfond Midt-Norge.
 
Interessen for økt FOU-innsats er stor i Midt-Norge, og fondet fikk hele 109 søknader i sin første utlysningsrunde høsten 2010. Ingen andre fondsregioner har hatt tilsvarende søknadsvolum, og det midt-norske fondet har lykkes i å mobilisere et stort antall bedrifter og FOU-miljø til samarbeid om utvikling av ny kunnskap.
 
Den store interessen fra mange bedrifter og FOU-miljø i Møre og Romsdal, viser at de regionale forskingsfondene kan spille en viktig rolle i å mobilisere nye bedrifter til å drive systematisk utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser gjennom forsking. Både søknadsvolumet, størrelsen og kvaliteten på prosjektene kan tyde på at det er en underdekket FOU-behov i næringslivet i Møre og Romsdal som ordningen bidrar til å utløse. Det faktum at flesteparten av prosjektene gjennomføres i samarbeid mellom flere miljø, viser også at fondet også kan spille en viktig rolle i å styrke samarbeidet mellom FOU-miljøene i Midt-Norge”, sier Roar Tobro i Møreforsking i en kommentar. 
 
Fondsstyret har gitt finansiering til i alt 14 bedriftsstyrte prosjekter og Møreforsking er FOU-partner i 4 av disse. Dette omfatter 3 prosjekter innen marin næring i regi av h.h.v. Epax AS, Berg Lipidtech AS og Seashell AS.  Det fjerde bedriftsprosjektet er innen maritime næringer, der Møreforsking Molde er partner i et prosjekt om Lean shipbuilding i regi av Ulstein Verft AS. Møreforsking Molde har også fått gjennomslag for et forprosjekt for å gjøre en analyse av kystlogistikken i Midt-Norge. I tillegg deltar Møreforsking Molde i et større institusjonsprosjekt om utvikling av effektive verdikjeder for offshore vindmøller, i samarbeid med SINTEF, NTNU, Høgskolen i Molde og 4 bedrifter.
 
Endelig har Møreforsking Volda fått tilsagn til å gjennomføre to forprosjekter. Det ene retter seg mot å kartlegge hvilke krav som reiselivsbedrifter stiller for å satse på kortreist mat. Det andre forprosjektet retter seg mot å kartlegge hvilket arbeidskraftpotensial som innvandrere representerer for helse- og omsorgssektoren. Møreforsking Volda har fra tidligere tilsagn om et forprosjekt om arbeidsinnvandring og offentlig sektor fra Regionalt Forskingsfond Vestlandet.