Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bustadsosial planlegging

Bustadsosial planlegging

Bustadsosial planlegging er eit satsingsfelt for Husbanken. Mellom anna er det fokus på korleis kommunane kan arbeide for å få gode bustadsosiale handlingsplanar.

 
Kommunikativ planlegging, der mange ulike aktørar medverkar i planprosessar, er ei føremålstenleg arbeidsform i bustadsosial planlegging. Møreforsking har medverka i eit dagsseminar, saman med utviklingsavdelinga i Husbanken region Midt-Norge, der tema nettopp var kommunikative planprosessar i det bustadsosiale arbeidet. Korleis kommunane kan arbeide med slike planar, og kva rolle Husbanken bør ha overfor kommunane, var sentrale spørsmål på seminaret. Temaet på seminaret er også svært relevant i prosjektet, som Møreforsking er i gang med, knytt til busetjing av flyktningar i kommunane.