Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kartlegg konsekvensane av koronapandemien for det eksportretta nærin...

kartlegge korona konsekvenser.jpg

Kartlegg konsekvensane av koronapandemien for det eksportretta næringslivet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer ei systematisk oversikt over konsekvensane av koronapandemien for det eksportretta næringslivet i fylket. Dette kunnskapsgrunnlaget skal brukast til å vurdere kva tiltak som verkar best for verksemdene i fylket, og det vil utgjere delar av kunnskapsgrunnlaget som fylkeskommunen skal bruke i dialogen med sentrale myndigheiter.

Møreforsking Molde har fått i oppdrag å lage undersøkinga for fylkeskommunen, og ho vert no sendt ut gjennom bransjeorganisasjonar og andre sentrale organisasjonar i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune er oppteken av at flest mogleg av verksemdene svarar på undersøkinga. Saman med andre undersøkingar gjort i enkelte segment av næringslivet, vil desse resultata danne eit godt grunnlag for å vurdere kva tiltak som skal settast inn på kort og lang sikt.

Følgjande bransjar skal svare på undersøkinga: 
  • Maritim næring
  • Olje og gass
  • Sjømat og marine næringar
  • Møbelindustri (og leverandørar til møbelindustri)
  • Reiseliv
  • Prosessindustri
  • Anna eksportretta næring (t.d. underleverandørar og liknande)