Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kan digitale verktøy bidra til bedre omsorgstjenester?

RoomMate_home.jpg

Kan digitale verktøy bidra til bedre omsorgstjenester?

Møreforsking forsker på hvordan innføring av det digitale hjelpemiddelet Roommate kan bidra til bedre omsorgstjenester i helsesektoren. Funnene er interessante og positive.

Innføring av ny teknologi i omsorgstjenestene kan endre måten de ansatte arbeider på. Det digitale verktøyet RoomMate bruker sensorteknologi, og er et hjelpemiddel som kan varsle pleieren når en pasient har behov for tilsyn. 23 kommuner i Møre og Romsdal gikk for en tid tilbake sammen om et anbud på Trygghetspakken, der RoomMate er inkludert. Digitale tilsynsløsninger som Roommate gjør det mulig å differensiere tilbudet slik at hver pasient kan få rett hjelp til rett tid

- Ikke alle 23 kommuner har tatt i bruk verktøyet ennå, men de fleste er godt i gang, forteller Cecilie Campell, leder for Arena for Læring om Velferdsteknologi (ALV) Møre og Romsdal.
- Her er det ikke snakk om at teknologien skal gjøre omsorgen for oss, men at den kan bidra til at vi bruker tid og ressurser mer effektivt, og ikke minst bedre kvalitet i tjenestene.

 

En kompetansereise

Terskelen kan være høy for å ta i bruk teknologi i et så personfokusert arbeid som omsorgstjenester.
- Ja, dette er en stor kompetansereise, der målet er å bruke teknologi der det er den beste løsningen på et behov. Skepsisen var større før, nå er det svært mange som ser at dette har noe for seg, forteller Cecilie Campbell.
Og presiserer:
- Innføring av velferdsteknologi kan aldri kun være ekspertdrevet. Det er viktig å ha en god dialog med bruker og pårørende rundt behovene som skal løses. Pårørende og brukeren selv er de viktigste aktørene sammen med helsepersonell.


Pleierne positive

Møreforsking har kartlagt pleiernes erfaringer med bruken av Roommate. Mener de tjenestene blir bedre? - Ja, sier 89% av pleierne som svarte på undersøkinga; brukerne får en tryggere hverdag. Med begrensede menneskelige ressurser kan ikke pleierne være til stede for alle pasientene til enhver tid. Med dette verktøyet mener et stort flertall at de får god hjelp til å fordele oppmerksomheten på de som har behov for den. Og de mener det er en trygghet å vite at alle pasientene er våket over hele tiden.

Møreforskings undersøkelser viser at et stort flertall av pleierne mener at brukerne opplever forbedrede tjenester ved hjelp av det digitale verktøyet.  Nesten 70% mener for eksempel at brukerne får bedre søvnkvalitet fordi de slipper å bli vekket av at pleiere kommer inn til dem om natta.


Bidrar til å differensiere tilbudet

Verktøyet gjør det nemlig mulig å differensiere tilbudet til hver enkelt pasient. Dette skjer i tett dialog med pasienten og deres pårørende. Er det slik at pasienten føler seg forstyrret dersom en pleier kommer inn på rommet for å sjekke om natta, vil Roommate kunne fungere som en god erstatning. Og er det slik at en pasient er redd for å falle ut av senga, vil Roommate kunne settes opp på en slik måte at det gir pasient, pårørende og pleiere en ekstra trygghet på at pasienten er ivaretatt til enhver tid.

- Slik kan omsorgstjenestene avverge uhell og skader, og samtidig bruke tiden mest mulig effektivt. På denne måten kan ny teknologi forandre måten omsorgstjenestene jobber på. Det er det veldig spennende for Møreforsking å forske på, kommenterer møreforsker Lidun Hareide.

- Dette er spennende funn, kommenterer Marit Botnen, helse og omsorgsjef i Ulstein kommune.
- Trygghet, frihet og mestring for bruker eller pasient skal alltid være mantraet. Det kan dette verktøyet bidra til.


Nærmere undersøkelser om brukeropplevelse

For å få ytterligere kunnskap om hvordan det digitale verktøyet kan påvirke omsorgstjenesten er det nå nødvendig å gjøre undersøkelser for hvordan brukerne opplever tjenestene der Roommate er inkludert.

- Dette søker vi nå om midler til å forske videre på, forteller prosjektleder Lidun Hareide i Møreforsking.
 
 
Intervju om prosjektet i NRK radio, Møre og Romsdal 03.11.2020

 Bildet: 
Digital nattovervåking av beboere som trenger helsehjelp kan være framtiden. Illustrasjon av Roommate / omsorgstjenester.
 
 


Bildet: 
Deltakerne i RoomMate-prosjektet: Hildegunn Utgård (Sjustjerna kommunesamarbeid) , Cecilie Campbell (ALV Møre og Romsdal, Lidun Hareide (Møreforsking) og prosjektleiar Marit Botnen, (Ulstein kommune)