Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Butikken som bygdeutviklar

Butikken som bygdeutviklar

I artikkelen ”Butikken som bygdeutviklar” ser forskarane Finn Ove Båtevik og Unni Aarflot på kva rolle butikken og butikkdrivarane kan ha i små samfunn, ut over det å gi tilgang til det daglege brød.

 
«Å følge landhandelens historie er å følge Norges historie etter en bestemt linje. Å følge landhandelens samfunnsfunksjon det er å følge utviklinga av vårt bondesamfunn fra enkelhet og primitivitet til den fine, kompliserte veving som avtegner seg i dag.» Historikaren Sverre Steen gir med dette sitatet butikken ei sentral rolle i utviklinga og moderniseringa av bygdene på siste halvdel av 1800-talet og første del av førre århundre, i forordet til boka ”Landhandelen i Norge”. Men kvar står landhandelen i dag? Kan butikken framleis spele ei viktig rolle i små bygdesamfunn? Dette er tema for artikkelen ”Butikken som bygdeutviklar”.  Artikkelen er trykt  i ”Regionale trender”, nr. 1, 2010.
 
 
 Artikkelen byggjer på Møreforskingsrapportane ”Små butikkar, store utfordringar”  http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=841&id=151  og ”Med utkantbutikken i sentrum” http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=841&id=167 .
 
Forfattarar er Finn Ove Båtevik og Unni Aarflot.