Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nytt prosjekt: evaluering av Merkur-programmet

10080622145_64c1220329_o (1).jpg

Nytt prosjekt: evaluering av Merkur-programmet

Møreforsking skal evaluere Kommunal- og regionaldepartementets satsing på utkantbutikker


En av hovedsatsingene i Kommunal- og regionaldepartementets direkte innsats for lokal samfunnsutvikling er tiltak rettet mot å opprettholde et godt tilbud av dagligvarebutikker i områder med små markeder og å styrke tilbudet i og rundt slike butikker. Den største satsingen for å nå dette målet er Merkantilt kompetansprogram for utkantbutikker (MERKUR-programmet) som har pågått siden 1995.
 
Satsingen omfatter et opplæringsprogram, rådgivningstjenester fra et oppsøkende konsulentkorps, regionale samlinger for drivere av utkantbutikker og deres samarbeidsparter og tilskuddsordninger for investerings- og utviklingstiltak samt etablering eller oppgradering av utstyr for drivstoffsalg.
 
Evalueringen tar for seg perioden 2006-2012 og ser på utviklingstrekk med betydning for butikkdrift, resultater og effekter av satsingen og i hvilken grad satsingen bidrar til å nå målene med distrikts- og regionalpolitikken.
 
Evalueringen vil gjennomføres av forskerne Lars J. Halvorsen (prosjektleder) Finn Ove Båtevik og Geirmund Dvergsdal.