Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Klyngeanalyse av møbelbransjen

Klyngeanalyse av møbelbransjen

Innovasjon Møbel er et utviklingsprogram initiert av bransjeforeningen for møbelindustrien, Norsk Industri Møbel, i samarbeid med Innovasjon Norge. For å skape en oversikt over den samlede strukturen i møbelindustrien, ble Møreforsking Molde bedt om å utforme et prosjekt for å lage en samlet oversikt over aktørene i møbelbransjen, og analysere klyngemekanismer mellom disse aktørene.

Konklusjonen i rapporten er at med unntak av et innholdsrikt lokalt arbeidsmarked og en sterk "møbelkultur" i regionen, så er det få klyngemekanismer som tjener næringen som helhet. Leverandørnæringen og designvirksomheten lokalt er svak, og bedriftene har i liten grad klart å utvikle felles komparative fortrinn som gir konkurransekraft og vekst for næringen som helhet. Til slutt i rapporten er det foreslått tiltak som kan styrke næringen som helhet.
 
Rapporten beskriver en analyse av møbelindustrien i region Nordvest. Næringens struktur og utvikling er analysert i forhold til internasjonale teorier for industrielle klynger, og analysen er konsentrert til å gjelde møbelrelaterte bedrifter i en region som utgjør ca 50 % av den totale møbelindustrien i Norge.
 
I første del av rapporten beskrives teorigrunnlaget for industrielle klynger, slik det er beskrevet i økonomisk faglitteratur. Videre beskrives en empirisk analyse av til sammen 83 møbelrelaterte bedrifter i regionen, som er gruppert ut fra plasseringen i en felles verdikjede med utgangspunkt i 47 møbelprodusenter og identifiserte underleverandører og leverandører av designtjenester. Samlet sett omsatte disse 83 bedriftene for 7 084 MNOK i 2007, og sysselsatte 3 618 årsverk. De tre største produsentene står for 59 % av den samlede omsetningen til produsentene, og mens disse viser stor vekst og lønnsomhetsutvikling så viser gjennomsnittet moderat vekst.
 
I analysen er det satt opp et klyngeregnskap som viser markedsrelasjoner mellom de forskjellige bedriftskategoriene, og andre koblinger mellom aktørene er også beskrevet. Møbelprodusentene i regionen har høy importandel (73 %) og eksportandel (60 %). Konkurransesituasjonen, investeringstiltak, produkt- og markedsutvikling og verdikjedeforbedringer er også analysert.
 
Konklusjonen i rapporten er at med unntak av et innholdsrikt lokalt arbeidsmarked og en sterk "møbelkultur" i regionen, så er det få klyngemekanismer som tjener næringen som helhet. Leverandørnæringen og designvirksomheten lokalt er svak, og bedriftene har i liten grad klart å utvikle felles komparative fortrinn som gir konkurransekraft og vekst for næringen som helhet. Til slutt i rapporten er det foreslått tiltak som kan styrke næringen som helhet.
 
Rapporten fra prosjektet finner du her.