Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Flyktningar og medverknad i bustadsosialt arbeid og bustadsosial plan...

Flyktningar og medverknad i bustadsosialt arbeid og bustadsosial planlegging

Møreforsking Volda har fått midlar til eit metodeutviklingsprosjekt, der bustadsosialt arbeid og medverknad blant flyktningar er tema. Føremålet med prosjektet er å utvikle strategiar for flyktningar sin medverknad i bustadsosialt arbeid.

 
Idèen er at flyktningane si deltaking vil gje kommunane kunnskap og kompetanse, som igjen kan bidra til å styrke levekår og velferd hos flyktningar. Strategiane skal mellom anna utviklast gjennom dialogmøte, der tilsette i èin kommune, eit utval flyktningar frå same kommunen og Møreforsking er aktørar. Metodeutviklingsprosjektet eit forprosjekt som skal munne ut i eit pilotprosjekt, der intensjonen er å prøve ut medverknadsstrategiane som er utvikla i forprosjektet.
 
Husbanken, Region Midt-Norge finansierer forprosjektet, som skal avsluttast 1. november 2009. Randi Bergem er prosjektleiar, Marte Hanche-Dalseth og Susanne Moen Ouff er prosjektmedarbeidarar.