Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal gi ny innsikt til utvikling av reiselivet

collage_liten.jpg

Skal gi ny innsikt til utvikling av reiselivet

Det er store muligheter for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Molde.
Møreforsking skal hjelpe reiselivsoperatøren DID Adventure med å løse utfordringer som hindrer vekst.
Nye reiselivspakker er blant målene for samarbeidet. De nye tilbudene kan nå nye kundesegmenter og trekke flere turister til regionen.

Molde og Molde-regionen  har ressurser og kvaliteter som gjør området til et reisemål som vekker både nasjonal  og internasjonal interesse. Det har gode forutsetninger for å utvikle og drive ulike former for opplevelsesbasert turisme hele året. For alle målgrupper vil attraksjonskraften være knyttet til natur og lett tilgjengelige aktiviteter, i tillegg til regionens kultur og historie.

Her er utfordringene: 

I. Reiselivsnæringen i kommunen er dårlig koordinert og samhandlingen mellom aktørene er ikke velutviklet.

2. Det er ingen bedrifter som naturlig tar lokomotivfunksjonen blant bedriftene. En mister derved effekter av drahjelp i kommersialiseringsprosesser, markedsadgang og kompetansedeling.

3. Mangel på innovative produkter som skal tiltrekke flere turister til regionen

I tillegg til å takle disse utfordrinene, er det ønskelig å utvikle reiselivet i Molde og regionen med basis i WTO’s 10 prinsipper for bærekraftig utvikling. Molde skal derfor jobbe for å få «Merket for Bærekraftig Reisemål».

DID adventure (DID) er en viktig reiselivsoperatør i Møre og Romsdal og er opptatt av bærekraftig løsninger for Molde og regionen. DID har valgt Møreforsking Molde (MFM) som forskningspartner til utviklingsarbeidet.

Hva skal vi bidra med?
Oppdragsgiveren ønsker at vi utvikler en metode for:

1. Å identifisere innovative produkter som kan tiltrekke flere turister til regionen

2. Å bidra til økt samarbeid og samhandling mellom reiselivsaktører i regionen

 
De viktigste FoU aktivitetene i prosjektet er: 

Utvikle en visuell oversikt av de ulike reiselivsaktører i Molde regionen.

-      Gjennomføre en aktørnettverk-analyse for å finne aktuelle samarbeidspartnere for nytt innovativ produkt.

-      Identifisere ulike kombinasjoner av attraktive tilbud.

-      Gjennomføre fokusgruppeintervju med et ekspertpanel innen reiseliv for å identifisere innovative/salgbare produkter.

-      Gjennomføre intervju med eventuelle samarbeidsreiselivsaktører for å identifisere innovative produkter.

-      Teste identifisert produkt igjennom aksjonslæring.

 

Med utgangspunkt i FoU aktivitetene ovenfor, skal forskerne og bedriften besvare forskningsspørsmålene:

·        Hvilken innovative produkter kan tiltrekke flere turister til regionen?

·        Hvordan kan reiselivsaktører i Molde regionen samarbeide og samhandle i utvikling av innovative produkter. Virkning og effekter. 

Ny innsikt – nye muligheter
Prosjektet skal frambringe en visuell oversikt over mulige samarbeidsaktører og nye, spennende reiselivspakker som forhåpentligvis vil gi tilgang til nye kundesegmenter og slik bidra til vekst og økt omsetning for bedriften.

Et tettere samarbeid mellom aktørene kan gi økt synlighet og attraktivitet som turistdestinasjon, og slik også skape lokale ringvirkninger i regionen, også indirekte gjennom det turistene legger igjen av verdier lokalt. Dette bidrar til WTO’s 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv, spesielt prinsippene som ligger under "Styrking av sosiale verdier" og "Økonomisk levedyktighet".

For DID er det å bidra i forskning noe nytt. De ønsker en kunnskapsbasert utvikling av eget tilbud, og slik bidra til vekst i den lokale reiselivsnæringen. DID ønsker å basere fremtidig prosjekt på erfaringer av dette prosjektet, og følgeforsking knyttet til videreutviklingen av opplevelsesnæringens produkter, tjenester og kundetilfredshet, er ett mulig spor.

Det er forsker ||, Birnir Egilsson,  som representerer Møreforsking i dette samarbeidet. Han har doktorgrad i logistikk fra Høgskolen i Molde innen temaet verdiskaping innen verdikjeder. Birnir har god erfaring som prosjektleder og har flere års erfaring med undervisning i prosjektledelse ved Høgskolen i Molde.  

-      Vi gleder oss til samarbeidet med DID, kommenterer Møreforskings Birnir Egilsson.
 
-  Og vi ser frem til resultatene av arbeidet.
 
Prosjektet har akkurat startet, og vil pågå i et år.