Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Boligsosialt arbeid og planlegging

Boligsosialt arbeid og planlegging

Møreforsking har laget et program for kompetanse- og metodeutvikling for arbeid med boligsosiale handlingsplaner. Programmet gjennomføres i fem kommuner i Romsdal og i Trøndelag, og i samarbeid med Husbanken Region Midt-Norge. Målet er å gjennomføre planprosesser som i større grad enn tidligere sikrer iverksetting av slike planer.

 
Møreforsking har det siste året arbeidd med problemstillingar knytt til medverknad, forankring og implementering i lokalt klimaplanarbeid i ei rekke kommunar på Søre Sunnmøre. Kunnskap og erfaringar frå dette arbeidet er nå trekt inn i utviklinga av eit program for utvikling av boligsosiale handlingsplanar. Spesielt vil vi trekke veksler på erfaringar fra de bredt sammensatte kommunale arbeidsgruppene i Klimaplanarbeidet.
 
Målet for programmet er å bidra til boligsosiale handlingsplanar som er godt forankra i kommuneorganisasjonen, i politiske organ og blant brukarane som handlingsplanene omfattar. I tillegg skal programmet øke kommunanes kompetanse på ulike metodeverktøy i planprosesser. Arbeidet er organisert i fellessamlingar for alle kommunane, arbeidsgruppemøter i kvar kommune og dialogmøter med ulike grupper i og utafor kommuneorganisasjonen. Dei kommunale arbeidsgruppene er sett saman av politikarar, administrasjon og fagleg tilsette.
 
Første samling vert halde i Stjørdal i november, medan programmet vert avslutta i oktober 2010.
 
Programmet er støtta med Husbanken sitt Kompetansetilskot. Prosjektmedarbeidarar er Randi Bergem, Else Ragni Yttredal og Susanne Moen Ouff.