Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Økende kraftunderskudd i Møre og Romsdal kan hemme samfunnsutviklinge

kraftrapport mr okt 23_lite.jpg

Økende kraftunderskudd i Møre og Romsdal kan hemme samfunnsutviklingen

Norge styrer mot kraftunderskudd i 2028. Møre og Romsdal har hatt kraftunderskudd lenge, og planene for økt forbruk er større enn planene for økt produksjon. For å være i forkant av endringene som følge av det grønne skiftet, må regionen regne med å ta større ansvar for å bygge ut kraftproduksjon som bedrer denne ubalansen. Fylkeskommunen kan spille en rolle i omstillingene.

På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune har vi i Møreforsking AS utarbeidet et kunnskapsgrunnlag der vi går gjennom kjente prognoser og mulige utviklingstrender for kraftsituasjonen i fylket fra 2026. Utredningen gir Fylkeskommunen et kunnskapsgrunnlag der samfunnkonsekvenser av den kommende kraftsituasjonen beskrives. 

Møreforsking anbefaler eller konkluderer ikke med hvilken type energiproduksjon som bør bygges ut, eller hvilke prioriteringer som bør gjøres politisk. Imidlertid anbefaler vi at fylkeskommunnen tar en rolle i å legge til rette for omstiling ved å fokusere på nettutbygging og jobbe for å holde  muligheter for økt produksjon åpne. Dette innebærer å jobbe for å finne løsninger som reduserer konfliktnivået knyttet til arealbruk og sameksistens slik at det finnes akseptable løsninger for miljø, naturressurser, naturmangfold og fiskeri, samtidig som kraftbalansen bedres. 

For å bevare konkurransekraft er det viktig for næringslivet at regionen er i forkant av endringene. Møreforsking håper utredningen gir et godt grunnlag for diskusjoner om hvilken rolle fylkeskommunen kan spille i de kommende omstillingene, slik at regionen er i forkant av endringene.