Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Volda engasjert i arbeidet med ny FoU-strategi for Møre ...

Møreforsking Volda engasjert i arbeidet med ny FoU-strategi for Møre og Romsdal

Møre og Romsdal inngår i Regionale Forskningsfond Midt-Norge saman med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, og skal ha ein ny strategi for forsking og utvikling klar frå 2012. Ny strategi skal handsamast i fylkestinget i desember 2011.

 
Prosessen fram mot politisk handsaming er delt i to fasar. Fase I skal munne ut i eit debatthefte/ utfordringsdokument som skal innehalde dei visjonære og langsiktige strategiane, i tillegg vere tydeleg på utfordringar for forsking og utvikling i Møre og Romsdal. I fase II skal strategien for dei neste fire åra utarbeidast, basert på innspel frå aktuelle aktørar og med utgangspunkt i utfordringane synleggjort i fase I. Møreforsking Volda har fått oppdraget med å gjennomføre fase I, som vil vere gjennomført innan 15. juli 2011.
 
Nærare informasjon om arbeidet med ny FoU-strategi for Møre og Romsdal ved Geirmund Dvergsdal og Grethe Mattland Olsen, Møreforsking Volda.