Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking deltek i den fleirkulturelle debatten

Møreforsking deltek i den fleirkulturelle debatten

Det har dei siste ukene vore eit sterkt fokus på ulike flerkulturelle problemstillingar i den norske samfunnsdebatten. Kjønnsbasert abort er ei av sakene som har vore på dagsorden.

 
Det har vorte kjent at norske kvinner dreg til Sverige for å ta abort dersom barnet ikkje har rett kjønn. Det at Sverige har lengre abortperiode enn Noreg, gjer det mogleg å få stadfesta kjønn på ultralyd i Noreg før en tek abort i Sverige. Den svenske professoren Hamberger bekrefter til Svenska Dagbladet at dette skjer, og trekk fram innvandrerkvinners press til det å føde gutebarn som ei kulturell problemstilling. Eksemplet visar korleis tiltak og verkemiddel basert på ein norsk forståing kan få utilsikta virkningar ï møte med andre kultarar. Eksempelet frå Sverige viser korleis samfunnet består av kjønna strukturar, og korleis vi dei siste åra har vore vitne til at den norske forståinga av sjølvråderett, kjønnsroller og likestilling har vorte utfordra i møte med kjønnslemlesting og tvangsekteskap.
 
I ein kronikk i Bergens Tidende lørdag 28.02.09, skriv Marte Hanche-Dalseth om betydninga av eit kjønns- og likestillingsperspektiv i integreringspolitikken.
 
Du kan sjå kronikken på Bergens Tidende sine nettsider.