Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kompetanse - flaskehals for regional innovasjon?

Plan 6-2013.jpg

Kompetanse - flaskehals for regional innovasjon?

Ei gruppe innovasjonsforskarar skriv i ein artikkel i Plan 6/2013 om innovasjons og rekrutteringsutfordringar i eit regionalt perspektiv.

 
Mykje av innovasjonsforskinga dreiar seg om innovasjonssystem og samspelet mellom ulike delar av dette systemet. Slike system består av mange aktørar, knytte til FoU-miljøa, andre delar av støtteapparateet rundt bedriftene eller bedriftene sjølv.
 
Men innovasjon og utviklingspotensiale til bedriftene handlar ikkje minst om nøkkelpersonale i bedriftene. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er ein viktig føresetnad for vidare utvikling av bedriftene. I dagens situasjon handlar dette meir og meir om tilgangen på høgt utdanna arbeidskraft. Rekruttering blant høgutdanningsgruppene blir då sentralt for innovasjons- og utviklingsarbeidet i bedriftene.
 
Artikkelen tek for seg betydinga av tilgang på høgt utdanna arbeidskraft i eit innovasjonsperspektiv og dei rekrutteringsutfordringane bedrifter kan møte i kampen om kompetansen. Til slutt peiker artikkelen på fire berebjelkar som har vist seg effektive for å rekruttere og halde på høgt utdanna arbeidskraft i distrikta.
 
Artikkelen byggjer på samarbeid mellom og data frå fleire forskingsmiljø. Data frå Møreforsking er henta frå rapporten Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid.
 
Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud og Else Ragni Yttredal frå Møreforsking har saman med Etty R. Nilsen (førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud), Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun (førstlektorar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane) skrive artikkelen.
 
Les artikkelen HER