Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Får 4 millioner til å bygge opp forskningsmiljø ved Campus Kristiansu...

hurra.JPG

Får 4 millioner til å bygge opp forskningsmiljø ved Campus Kristiansund

Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med en solid forskningsstøtte når Møreforsking skal starte oppbyggingen av en biomarin forskninghub på Campus Kristiansund. (CKSU). Prosjektet skal blant annet utforske synergier mellom Hav og Helse, hvor det kan ligge store muligheter.

Møreforsking vil bidra til å skape et næringsrelevant kunnskapsmiljø rundt Campus Kristiansund, og har etablert sin første ansatte, Hanne Solvang Felberg, i de foreløpige campuslokalene i Kristiansund. Hanne er nyansatt forskningsleder i Møreforsking og  leder  prosjektet som nå har fått støtte.  

- Dette blir kjempespennende, kommenterer hun.
- Allerede opplever vi interesse fra næringslivet i regionen. Og jeg kjenner allerede på de positive effektene av å sitte i et innovativt miljø der vi kan spille på hverandre.

Tverrfaglig perspektiv
Forskningshub'en skal primært jobbe med det biomarine, men har et bredt og tverrfaglig perspektiv. Fire andre Møreforskere fra Molde og Ålesundi vil ha fast tilknytning til CKSU-prosjektet og vil være til stede regelmessig i Kristiansund. Disse har nøkkelkompetanse innen blant annet alger, taredyrking- og prosessering, logistikkløsninger, fiskefysiologi, helseeffekter av marine råstoff, og logistikkløsninger innen skipsfart og transport.

Møreforsking vil i sitt arbeid blant annet se nærmere på teknologier som kan anvendes på tvers av havbruk og helse/velferd.
- Det vil garantert dukke opp nye muligheter når vi samarbeider på tvers for eksempel om å håndtere store datamengder, sier Felberg.

Vil være med å styrke Nordmøre
Prosjektet som nå går igang, skal mobilisere til mer forskning på Nordmøre. Vi vil mobilisere næringslivet til å dra mer nytte av det slike kompetansemiljø kan bidra med. Prosjektet er finansiert 50% av fylkeskommunen,og  50% av samarbeidspartnerne. Tilsagnet om støtte fra fylket kom fra Kultur-, nærings- og folkehelseutvalget i forrige uke.

- Dette er svært gledelig og skaper muligheter til å samle og forsterke det marine kompetansemiljøet i Kristiansund. Møreforsking har et sterkt ønske om å være til stede i hele fylket, kommenterer en glad Møreforsking-direktør, Agnes Gundersen.
- Vi ser en betydelig effekt av tilstedeværelse og gleder oss til å starte dette arbeidet med forskningsmobilisering sammen med sentrale aktører på Nordmøre. Slik vil vi bidra til at Campus Kristiansund formes og slår ut i blomst.

Forskning kan styrke næringslivet
- Andelen bedrifter som utnytter mulighetene for regional og nasjonal forskningsstøtte er mindre på Nordmøre enn ellers i landet. Vi tror det henger sammen med lavere utdanningsnivå og manglende FoU-miljø, skriver fylkesrådmannen i sin innstilling til prosjektsøknaden fra Møreforsking.
- Fylkeskommunen har derfor over tid arbeidet med å utvikle innovasjonssystemet på Nordmøre, skriver han videre.
- Prosjektet skal målrette innsatsen, utvikle dialogen med bedriftene og bedre utnytte virkemidlene rettet mot forskning. Å lykkes med dette vil være avgjørende for å nå målsettingen om tre faste Møreforskere med kontorsted Kristiansund innen 2022.

Gode drivkrefter i dette samarbeidet vil i tillegg til Møreforsking være Vindel, Kristiansund og Nordmøre næringsforening, Helseinnovasjonssenteret og Høgskolen i Molde. Målet totalt sett er at forskningsaktivitetene fra ulike forskningsmiljø skal være oppe i 7 årsverk når CKSU åpner dørene i 2022.


 
Glade Møreforskere feiret den gode nyheten med kake. Her er prosjektleder Hanne Felberg, og Pierrick Stevant - en av de andre forskerne som vil være tilknyttet prosjektet. 


Mer om prosjektet:
Hovedmålet til prosjektet er å skape forskningsaktivitet og -samarbeid i relasjon til Campus Kristiansund med utgangspunkt i behovene til det lokale næringslivet.

Delprosjektene skal legge grunnlaget for økt samhandling og etablering av forskningsmiljø i form av en hub på Campus Kristiansund. Delprosjektene skal også skape grunnlag for samhandling gjennom en rekke faglig rettede tiltak som støtter opp om næringslivets og regionens behov. 

 
Hovedfokus ligger mot marin sektor, men der det er relevant vil man søke å skape tverrfaglige synergier og nettverk f.eks. mot helseinnovasjon, forretningsmodeller, logistikk og leverandørindustri. 
 
Erfaring har vist at Nordmøre har et særskilt behov for å lykkes med å initiere og drive næringsrettet forskning. Noen fyrtårnsbedrifter har lykkes, men det er avgjørende å dra flere med for å skape er mer forskningsintensivt næringsliv og realisere regionens muligheter og skape konkurransekraft.