Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vellykket satsing på utkantbutikker

10080622145_64c1220329_o (1).jpg

Vellykket satsing på utkantbutikker

Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets satsing på dagligvarebutikker i distriktene. En evaluering av Merkur-programmet viser at satsingen er vellykket.

Formålet med Merkur-programmet er å bidra til et likeverdig vare- og tjenestetilbud i distriktene. Utkantbutikkene utfører viktige funksjoner som formidler av dagligvarer, tilleggstjenester og er også en viktig sosial møteplass i lokalsamfunnet. Evalueringen viser at butikkene har stor betydning for bygdenes attraktivitet for lokal- og fritidsbefolkning.
 
Merkur-programmet består av et kompetanseprogram og to støtteordninger. En spørreundersøkelse rettet mot butikkdrivere viser at kompetanseprogrammet virker motiverende på butikkdriver og styrker den butikkfaglige kompetansen og driften av utkantbutikkene. De økonomiske støtteordningene i mange tilfeller er nødvendige for å gjennomføre fysiske investeringer i butikken.
 
Analyser av omsetningstall viser at butikker som deltar i Merkur-programmet har markant bedre omsetningsutvikling enn andre distriktsbutikker. Samtidig har butikker som har mottatt økonomisk støtte noe bedre omsetningsutvikling enn andre Merkur-butikker.
 
Utviklingen av tilleggstjenester er den faktoren som har størst betydning for butikkenes utvikling. Marina, kafe/pub og turistanlegg er tilleggstjenestene som har størst betydning for utviklingen i dagligvareomsetningen.
 
En rekke forhold påvirker utviklingen av tilleggstjenester. Driverne peker særlig på eget engasjement og Merkur-konsulentens innsats. I mange tilfeller er dugnad og økonomisk innsats fra lokalsamfunnet, kommunen og økonomiske samarbeidspartnere nødvendig. En viktig årsak til effekten av at Merkur-programmet er at det lykkes svært godt med å få potensielle samarbeidspartnere til å støtte opp om butikkene. 
 
Finn Ove Båtevik og Lars Julius Halvorsen har arbeida med prosjektet. Sistnemnde har vore prosjektleiar. 
 
Les rapporten HER