Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Investeringer i kraftmarkedet i Midt-Norge

Koala.jpg

Investeringer i kraftmarkedet i Midt-Norge

Dette er den tredje og siste delrapporten utarbeidet i prosjektet "Utfordringer ved økt energibehov i en region med betydelig kraftunderskudd" finansiert av Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge. Tema er regional forsyningssikkerhet og offentlig inngripen. Rapporten diskuterer regulatoriske tiltak i Midt-Norge, bruken av samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsvurderinger som beslutningsverktøy for investeringsprosjekt, samt forslag til mulige utvidelser for bedre å sikre en samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av det regionale kraftmarkedet.

 
Norge har siden 2002 hatt en vekstperiode innen kraftkrevende industri. Det var kjent på forhånd at de store investeringene ville skape alvorlig ubalanse i det regionale kraftmarkedet om ikke lokal produksjonskapasitet ble etablert, eller omfattende linjebygging ble iverksatt. Høsten 2005 var det innrapportert investeringsplaner med angitt ferdigstillelse i 2010 med energipotensial på til sammen 16,5 TWh og ytterligere planer tilsvarende 11,5 TWh innen 2015. Få prosjekter har latt seg realisere foreløpig.
 
Ved utgangen av 2008 synes det som om Ørskog-Fardal-linjen er det eneste realistiske alternativet for å oppfylle regional forsyningssikkerhet. Den globale finanskrisen, som nå også påvirker norsk økonomi, vil for øvrig redusere behovet noe på kort sikt.
 
Uansett er det et paradoks at Statnett kan komme til å bruke mer enn 4 milliarder kroner på nye overføringslinjer og mobile gasskraftverk i en region så rik på energiressurser som Midt-Norge. Sett i etterkant, er de disse kraftverkene neppe det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet som er realisert.
 
Til tross for en demping av kraftforbruket på kort sikt, er det fortsatt viktig å forstå incentivene til regulator og markedsaktørene for at gode beslutninger skal ble fattet fremover. Nytte-kostnadsanalyser som tar tilstrekkelig hensyn til irreversibilitet, opsjonsverdier og imperfekte markeder, vil kunne bidra til en mindre ressurskrevende utvikling av det regionale og nasjonal markedet for energi. For å gi de rette incentivene til markedsaktørene, bør også Statnetts SAKS-tiltak være markedsbaserte.
 
Rapporten, som er utarbeidet av Maria Sandsmark og Arild Hervik, kan du finne ved å trykke her.