Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvordan evaluere brukerstyrt FoU?

kost nytte.PNG

Hvordan evaluere brukerstyrt FoU?

Hvordan måle hvor god effekt brukerstyrte FOU-tiltak har utenfor bedriften? Tre Møreforskere har sett nærmere på problemstillingen.

Når det offentlige subsidierer brukerstyrt FOU er motivasjonen helt eller delvis at utfallet skal ha positive eksterne realøkonomiske effekter. Men hvordan evaluere effektene på en god nok måte? Hvordan måle effekt for målgrupper utenfor bedriften? Og kan man dokumentere eventuell samfunnsøkonomisk nytte?

Der er mange utfordringer med å prøve å evaluere dette. Både kvantitative og kvalitative metoder kan anvendes. Men resultatindikatorer og tellekanter gir et endimensjonalt bilde av innovasjonens potensiale for samfunnsnytte. Møreforskerne Helge Bremnes, Maria Sandsmark og Bjørn Bergem, ved forskningsgruppe for Samfunn, har sett nærmere på hva som er gunstige metoder for å måle realøkonomisk samfunnsnytte. De har fokusert spesielt på hvordan man kan måle kvalitative eksterne effekter.

Forskerne tar utgangspunkt i survey-undersøkelser av Forskningsrådets innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Våre forskere utførte i tillegg dybdeintervjuer for å utdype scorene. Funnene av forskningsarbeidet
viser nødvendigheten av dybdeintervjuer både som supplement til og videreutvikling av surveyundersøkelser.
 
Forskernes funn er publisert i magasinet Samfunnsøkonomen 4/2019. (Foreløpig ikke publisert digitalt)