Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vannkraft og laks i Aura

laks - iStock_000002888380Small[1].jpg

Vannkraft og laks i Aura

Møreforsking Molde har nylig lagt fram en samfunnskonomisk analyse av en reetablering av laksestammen i Aura og konsekvenser for energiproduksjon.

 
Det pågår arbeid med revisjon av konsesjonsvilkårene for Aurareguleringen. NVE har i sluttfasen av arbeidet med revisjon bedt Statkraft Energi om å utrede konsekvensene av vannpåslipp som avbøtende tiltak i Aura. Dette kan skje på ulike måter der formålet er å reetablere laksestammen i Aura.
 
Møreforsking Molde er av Møre og Romsdal fylke bedt om å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse av reetablering av laksestammen og konsekvenser for energiproduksjon. Det er tildels mangelfull informasjon om basisforutsetningene for en slik analyse, og dette knyttes i særlig grad til forventninger om fortsatt økning i nedbør og vanntilsig og modellering av vannforvaltning der økt tilsig legges inn for optimering mht kraftproduksjon og vannslipp for laks.
 
Verdien av reetablering av laks er gjort med utgangspunkt i estimert betalingsvillighet for laksefiske i Eira i dag (bruksverdi) og betalingsvillighetsundersøkelser av lignende problemstillinger når det gjelder ikke-bruksverdier (eksistens- og bevaringsverdier). Dersom forutsetningene om økt nedbør og tilsig holder, framstår alternativ 4 som et samfunnsøkonomisk godt alternativ fordi man både kan øke kraftproduksjonen og samtidig sikre vannføring for reetablering av laksestammen i Aura.
 
Du kan laste ned rapporten fra Møreforsking Molde sine hjemmesider her.