Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge...

Skjermbilde.JPG

Ny rapport: Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre

Gjennom to delprosjekt har Møreforsking Molde, på oppdrag fra Kristiansund kommune, arbeidet med å fremskaffe kunnskap som kan bidra til at barn og unge med innvandrerforeldre deltar i organiserte fritidstilbud på lik linje med andre barn og unge i kommunen.

Rapporten presenterer funn fra en kartlegging av deltakelse i organiserte fritidstilbud blant alle barn og unge på 5. og 10. trinn, intervju med innvandrerforeldre, intervju med frivillig sektor og data fra dialogmøte mellom frivillig, privat og offentlig sektor.

Barn og unge med innvandrerforeldre deltok i noe mindre grad i organiserte fritidstilbud enn andre barn og unge i Kristiansund kommune. Det var størst forskjeller i deltakelsen mellom jentene med innvandrerforeldre og øvrige jenter i kommunen. Innvandrerforeldre i kommunen opplever deltakelse i organiserte fritidstilbud som viktig for barnas integrering i det norske samfunnet. De legger spesielt vekt på mulighet for språkutvikling og for å skape et sosialt nettverk. Foreldrene vet forøvrig lite om fritidstilbudene og savner mer tilgjengelig informasjon. Økonomi og transport oppleves som et hindrer for deltakelse, og det fremkommer et behov for informasjon også om muligheter for tilrettelegging.

Representanter fra ulike organiserte fritidstilbud i frivillig sektor forteller at lag og organisasjoner ikke har målrettet arbeid for å rekruttere, tilrettelegge og inkludere barn og unge med innvandrerforeldre. Samtlige er positive til økt deltakelse fra denne gruppen, men har behov for retningslinjer og bistand for å nå ut til gruppen. Det ble avholdt et dialogmøte mellom frivillig, privat og offentlig sektor for å diskutere muligheter for samarbeid. I møtet ble kommunen fremhevet som en viktig aktør for å koordinere og tilrettelegge for samarbeid om økt deltakelse blant barn og unge med innvandrerforeldre og andre utsatte barn og unge.

Funnene fra datainnsamlingene i dette prosjektet har dannet grunnlaget for et forslag til en samhandlingsmodell med partnerskapsavtale mellom frivillig, privat og offentlig sektor om rekruttering, tilrettelegging og inkludering av alle barn og unge i organiserte fritidstilbud.

Kontakt prosjektleder Guri Kaurstad for nærmere opplysninger om prosjektet.

Rapporten kan lastes ned HER.