Arbeidsretta rehabilitering. Evaluering av eit metodeutviklingsprosje...

Arbeidsretta rehabilitering. Evaluering av eit metodeutviklingsprosjekt.

 
Brisk kompetansesenter arbeider med metodeutvikling knytt til arbeidsretta rehabilitering. Metodeutviklinga er organisert som eit eige prosjekt og er kopla til ordninga «Raskere tilbake». Tiltaket er lagt til rette slik at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og rehabiliteringstilbod.
 
Møreforsking vil evaluere prosjektet ut frå måla som er definerte for prosjektet:
 
I forsøksprosjektene vil Metodeutvikling og ARR drives parallelt. Ved fleksibel utprøving av elementene i tiltaket er målet å videreutvikle metoder for å målrette tiltaket bedre mot enkeltbrukere. Kontinuerlig evaluering av faglige, metodiske og organisatoriske faktorer står sentralt i utviklingen av prosjektet.  Målet er å finne ut mer om hva som kan anses som ”suksesskriterier” for arbeidsrettet aktivitet.  Eller sagt med andre ord, hva ser ut til være god kvalitet i ARR arbeidet, og som bidrar til at den enkelte bruker kommer tilbake til arbeidsrettet aktivitet eller bevarer eksisterende arbeid.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17154
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Arbeidsretta rehabilitering. Evaluering av eit metodeutviklingsprosjekt.

Oppdragsgiver:

Brisk kompetansesenter

Prosjektdeltakere:

Randi Bergem