GoFOR: New Modes of Governance for Sustainably Forestry in Europe

GoFOR: New Modes of Governance for Sustainably Forestry in Europe

Gjennom GoFOR er målet å sjå på korleis governanceprosessar og element i desse spelar ei rolle hjå dei ulike aktørane i utforminga av politikk på skogfeltet og tilliggande felt. Ein vil sjå kor effektive partnarskap mellom offentlig, privat og frivillig sektor er, og i kva grad desse er avhengig av miljømessige, sosiale, politiske og økonomiske faktorar. Ved å sjå på politikkprosessar på skogfeltet i 10 europeiske land, ønskjer ein sjå etter fellestrekk ved måtar å organisere governanceprosessar på, og å finne faktorar som hindrar og fremmar effektive prosessar. Som eit relativt nytt fenomen i Norge, vil prosjektet kunne gi kunnskap om governance som metode i politikkutforminga og korleis dette verkar inn på politiske avgjerder.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1738
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

GoFOR: New Modes of Governance for Sustainably Forestry in Europe

Oppdragsgiver:

EU sitt 6. rammeprogram, Norges Forskningsråd og Møreforsking Volda

Prosjektdeltakere:

Lars Julius Halvorsen, , Else Ragni Yttredal