Kartlegging av opplæringstilbudet i Sokndal kommune

Kartlegging av opplæringstilbudet i Sokndal kommune

Prosjektet er ei kartlegging av grunnskuleopplæringa i Sokndal kommune, der ein ser på ulike forhold ved tilpassa opplæring opp mot spesialundervisning og den ordinære undervisninga. Dette er gjort ut frå den opplevinga og forståinga ulike informantar har av grunnskoleopplæringa i Sokndal. Informantar har vore skoleeigar, skuleleiarar, lærarar, foreldre, PPT, BUP, psykiatritenesta, helsestasjonen, barnevernet og styrarane i barnehagane.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1783
|

Prosjektansvarlig:

Irene Bele
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kartlegging av opplæringstilbudet i Sokndal kommune

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik, Randi Bergem, Siv Måseidvåg Gamlem