Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2017

Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2017

Det overordnede målet med resultatmålingene vil være å analysere og synligjøre eventuelle samfunnsøkonomiske effekter som kan knyttes Forskningsrådets støtte av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Analysene vil være forankret i det metodiske rammeverk og den tilnærming som en finner fra nytte-/kostnadsanalyse. Analysen vil baseres på surveyundersøkelser rettet mot prosjektansvarlige bedrifter og deres vurdering av forventede og oppnådde resultater, samt betydningen av ulike former for utbytte fra innovasjonsprosjektene. Analysen omfatter innovasjonsprosjekter med oppstart eller avslutning i 2017, samt mer langsiktige resultater fra prosjekter avsluttet i 2014. Dybdeintervjuer med et utvalg prosjekter avsluttet 2014 vil gjennomføres for å identifisere og utdype graden av positive eksterne effekter, samt prosjektenes bidrag til omstillingsevne og bærekraftig utvikling.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2792
|

Prosjektansvarlig:

Bjørn G. Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2017

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Prosjektdeltakere:

Helge Bremnes, Maria Sandsmark