Evaluering av opplæringstilbodet i Flekkefjord kommune

Evaluering av opplæringstilbodet i Flekkefjord kommune

Prosjektet var ei kartlegging av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune. Hovudfokuset var på forhold knytte til spesialundervisning og tilpassa opplæring. Andre sider ved grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune vart også belyste i kartlegginga, mellom anna korleis elevane opplever sin skulekvardag. Informantar var foreldre, skuleleiarar, lærarar, PPT og skuleeigar. I tillegg vart elevperspektivet belyst med utgangspunkt i data frå den nasjonale Elevundersøkinga.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1768
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av opplæringstilbodet i Flekkefjord kommune

Oppdragsgiver:

Flekkefjord kommune

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik, Siv Måseidvåg Gamlem