Evaluering av skoleeierprogrammet Den gode skoleeier

Evaluering av skoleeierprogrammet Den gode skoleeier

Møreforsking Molde gjennomfører en evaluering av skoleeierprogrammet i Møre og Romsdal, som pågikk i perioden 2013-2014.

KS sin eierstrategi for 2013-2016 vektlegger at nasjonale utdanningsmyndigheter og kommunesektoren selv må jobbe for bedre gjennomføring og økt kvalitet i hele grunnopplæringen. I den forbindelse er det iverksatt et utviklingsprogram for skoleeiere. Målsettingen med programmet var å bidra til en positiv endring i kommunalt skoleeierskap, som igjen skal ha ringvirkninger for videreutviklingen av skolene i kommunene. For å komme dit skulle representanter for folkevalgte og administrativt tilsatte øke sin kunnskap og ferdigheter i dialogbasert styring av skolen, og innsikt i hvordan styringsdialogen mellom politisk nivå, administrativt nivå og skolenivå kan utvikles.

Møreforsking gjennomfører en evaluering av skoleeierprogrammet i Møre og Romsdal, som pågikk i perioden 2013-2014.  På grunnlag av en casestudie blant med politikere, kommuneadministrasjon og rektorer i 5 av de deltakende kommunene, er hensikten å løfte fram erfaringer fra deltakelsen i programmet. Dette gjelder både erfaringer når det gjelder skoleeierrollen generelt, samt betydningen av deltakelsen i skoleeierprogrammet for utviklingen av skoleeierrollen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2497
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av skoleeierprogrammet Den gode skoleeier

Oppdragsgiver:

KS

Samarbeidspartnere:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune

Prosjektdeltakere:

Guri Kaurstad Skrove, Gøril Groven