Kartlegging av skulebibliotek

Kartlegging av skulebibliotek

Prosjektet er ei kartlegging av tilhøve i og kring skulebiblioteka. Målgruppa for kartlegginga er elevane i grunnopplæringa (grunnskule og vidaregåande opplæring), lærarar, skulebibliotekarar, skuleleiarar og skuleeigarar. Kartlegginga skal gje oppdatert kunnskap om skulebibliotek i grunnskule og vidaregåande opplæring med spesielt fokus på bruk og kompetanse. Resultata frå kartlegginga av skulebibliotek i grunnskule og vidaregåande skule er meint å skulle danne eit grunnlag for tiltak og aktivitetar både nasjonalt og lokalt, og vil bli brukt ved revisjon av ”Gi rom for lesing!”.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1755
|

Prosjektansvarlig:

Johan Barstad
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kartlegging av skulebibliotek

Oppdragsgiver:

Utdanningsdirektoratet

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.