Resultat- og effektmåling av Innovasjonsprosjekter i Næringslivet 202

CBsmall.jpg

Resultat- og effektmåling av Innovasjonsprosjekter i Næringslivet 2020

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) er Forskningsrådets største og viktigste virkemiddel for forskning, innovasjon og omstilling i næringslivet. I 2019 ble det utlyst rekordhøye 1,25 milliarder kroner til denne ordningen.

Hovedformålet med dette prosjektet er å vurdere i hvilken grad Forskningsrådets portefølje av IP-N prosjekter samsvarer med myndighetenes mål for innovasjonspolitikken.

Grunnlaget for vurderingen er omfattende surveyundersøkelser hvor prosjektansvarlige foretak kontaktes på tre ulike tidspunkt, ved oppstart, like etter avslutning og fire år etter at prosjektene er avsluttet med støtte fra Forskningsrådet. Hovedtemaene i evalueringen er vurdering av om den offentlige støtten fortrenger privat finansiert forskning (addisjonalitet), prosjektens virkninger på bedriftenes konkurranseevne og bidrag til eksterne effekter som følge av at ny kunnskap og teknologiske løsninger blir tilgjengelig.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2892
|

Prosjektansvarlig:

Bjørn G. Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Resultat- og effektmåling av Innovasjonsprosjekter i Næringslivet 2020

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Prosjektdeltakere:

Helge Bremnes, Jorunn Hoås Rødal