VRI Sogn og Fjordane

VRI Sogn og Fjordane

Møreforsking, SNF og Vestlandsforsking ønskjer å gjennomføre ein komparativ analyse av VRI prosjekta i dei tre vestlandsfylka. Til dette manglar data i Sogn og Fjordane. Dette prosjektet er eit forprosjekt for å samle inn komparative data i Sogn og Fjordane (Fase 1).  Målsettinga er at institutta saman skal søkje midlar frå Norges Forskingsråd hausten 2008, for å gjennomføre ei felles komparativ analyse. Møreforsking Volda skal gjennomføre kvalitative intervju med utvalde aktørar i VRI Sogn og Fjordane. Mal for intervjua er basert på Møreforsking og SNF sine intervjuguidar og tilpassa prosjekt og prosess i Sogn og Fjordane. Intervjua skal oppsummerast og samanfattast for vidare analyse.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1797
|

Prosjektansvarlig:

Else Ragni Yttredal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

VRI Sogn og Fjordane

Oppdragsgiver:

Vestlandsforsking