Regionalt kunnskapsgrunnlag

Regionalt kunnskapsgrunnlag

Forprosjekt

Til fylkeskommunenes eget planarbeid og samfunnsutviklingsarbeid, behøves det kunnskapsgrunnlag som overvåker utviklingen på politikkområdene, belyser hva fylkeskommunens politikk har betydd, eller peker på utfordringer og muligheter for fylkespolitikken. Regionreformen er en anledning til å diskutere hvordan det bør arbeides med kunnskapsgrunnlag framover. Sammenslåinger av fylkeskommuner vil medføre nye arbeidsmåter, og reformen vil innebære nye oppgaver, bl.a. en styrket samfunnsutviklingsrolle hvor fylkeskommunene skal bidra til strategisk retning og realisering.

Forprosjektets hovedmål er å styrke fylkeskommunenes arbeid med regionalt kunnskapsgrunnlag. Det skal utvikle en strategi som fylkesrådmannskollegiet kan vedta å sette i gang.

Dette KS-forprosjektet ble organisert som et samlingsbasert FoU-prosjekt med ekstern prosjektledelse fra Møreforsking Molde. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med deltakere fra alle fylkeskommunene, samt fra KS, Statistisk sentralbyrå, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Panda analyse. Rundt 40 personer har deltatt på tre samlinger med fokus på:

  • Rolleforståelse, kjerneoppgaver og produkter.
  • Kapasitet og kompetanse, verktøy og metoder.
  • Behov for nettverk og kompetanseutvikling i lys av det fylkespolitiske samfunnsoppdraget.

Forprosjektet avsluttes sommeren 2018.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2711
|

Prosjektansvarlig:

Sølve Mikal Krekvik Nerland
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Regionalt kunnskapsgrunnlag

Oppdragsgiver:

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge

Prosjektdeltakere:

Gøril Groven