KS FoU-prosjektet: Trygg oppvekst helhetlig organisering av tjeneste...

KS FoU-prosjektet: Trygg oppvekst helhetlig organisering av tjenester for barn og unge

Prosjekt som skal undersøke hva som er typisk for kommuner som gir gode og effektive tjenester til utsatte barn og unge. I dette ligger å få bedre kunnskap om hvordan tverrfaglig og tverretatlig organisering/samhandling og ressursbruk og resultater av kommunale tjenester for utsatte barn og unge henger sammen.

 

Hovedproblemstillinger som skal besvares:

Hvordan samarbeider tjenestene i kommunene om barn og familier som trenger omfattende hjelp?

I hvilken grad samarbeider kommunene med helseforetaket og eventuelt andre samarbeidspartnere om tjenester til barn og unge med sammensatte behov?

Hvordan er sammenhengene mellom ressursbruk og dekningsgrader i barnevernet versus andre tjenester for barn, unge og familier?

Hvordan er sammenhengen mellom helsestasjonstjenesten og barnevernets tjenester?

Hvordan kan kommunene utvikle indikatorer for god samhandling og resultater av god samhandling? Hva bør de være oppmerksomme på?

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2512
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

KS FoU-prosjektet: Trygg oppvekst helhetlig organisering av tjenester for barn og unge

Oppdragsgiver:

KS

Prosjektdeltakere:

Bjørn G. Bergem, Guri Kaurstad Skrove, Helge Bremnes