Utvikling av flerregionalt studie på frisklivssentraler

Utvikling av flerregionalt studie på frisklivssentraler

Møreforsking Molde samarbeider med flere forskningsinstitusjoner og Helsedirektoratet om utvikling av et større stipendiatprosjekt om Frisklivssentralen som intervensjon har effekt på deltagerne på kort og lang sikt. Stipendiatprosjektet starter i 2016.

Med bakgrunn i dagens helseutfordringer, målene i NCD-strategien og i samhandlingsreformen anbefaler Helsedirektoratet alle norske kommuner å etablere frisklivssentraler etter veilederen som bygger på utprøving og evaluering av modellen i flere fylker. Over 220 kommuner har pr januar 2015 etablert frisklivssentral. Helsedirektoratet har som mål at folkehelsearbeidet skal bli mer kunnskapsbasert og at man i større grad bruker effekt- og samfunnsøkonomiske tiltaksanalyser på forebyggingstiltak som blir iverksatt. Det er behov for en større randomisert studie som kan fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvilken effekt oppfølgingstilbudet i frisklivssentraler har på deltagerne på kort og lang sikt.

Vår hypotese er at deltakelse i det tilrettelagte og tette oppfølgingstilbudet ved frisklivssentralen har større effekt på risikofaktorene som inngår i metabolsk syndrom enn oppfølging med ordinære legetimer hos fastlege.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2576
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utvikling av flerregionalt studie på frisklivssentraler

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere:

NTNU