Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvand...

iStock_000005949706Small.jpg

Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre Levekårsprosjektet i Kristiansund

Kristiansund kommune har i en årrekke hatt vesentlige levekårsproblemer. For å møte disse utfordringene har kommunen iverksatt Levekårsprosjektet. Levekårsprosjektet skal blant annet være ansvarlig for et større utredningsarbeid, ha spesielt fokus på barn og unge, drøfte tiltak og strategier som kan bedre forholdene og styrke det forebyggende arbeidet i kommunen. Prosjektsamarbeidet mellom Møreforsking Molde og Kristiansund kommune er en del av Levekårsprosjektet og har som hensikt å utvikle et kunnskapsgrunnlag om deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre, samt styrke og utvikle samhandling mellom offentlig, frivillig og privat sektor om rekruttering, inkludering og deltagelse i målgruppen i frivillige lag og organisasjoner. Foreløpige resultater i prosjektet viser at barn og unge av innvandrere deltar i mindre grad enn de med norske foreldre i organiserte fritidstilbud, og da særlig jenter. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

00002
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre Levekårsprosjekte...

Oppdragsgiver:

Levekårsprosjektet i Kristiansund kommune

Samarbeidspartnere:

VRI Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann