Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og plankompetanse

Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og plankompetanse

Målet med undersøkinga er å kartlegge og analysere kommunanes faglige og strategiske plan- og miljøkompetanse. Bakgrunnen for dette er at Miljøverndepartementet har ønska å betre grunnlaget for ein drøfting av ei styrka innsats frå nasjonale myndigheiter av kommunanes rolle i miljøpolitikken. Undersøkinga fokuserar på temaområda strategisk miljøleiing, klima og energi, biologisk mangfald, vannforvaltning og oppfølging av vannrammedirektivet, kulturminnearbeid og planlegging og utvikling. Hovudproblemstillingane i prosjektet er i kva grad er kompetansen innanfor desse temaområda er til stede og i kva grad kompetansen blir brukt i heile kommunens organisasjon?
 
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1793
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og plankompetanse

Oppdragsgiver:

Miljøverndepartementet

Samarbeidspartnere:

Vestlandsforsking, NIBR

Prosjektdeltakere:

Anders Tønnesen,