Evaluering av BIA – Resultat og effektmåling basert på surveydata

Evaluering av BIA – Resultat og effektmåling basert på surveydata

Forskningsrådet skal gjennomføre en evaluering av programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Evalueringen vil bestå av flere ulike analyser som til sammen dekker et bredt spekter av BIAs virksomhet. Hovedfokuset er å belyse næringsmessige og samfunnsøkonomiske effekter av ordningen og belyse ulike sider ved betydningen av støtten fra BIA.
 
Møreforsking Molde har tidligere gjennomført årlige surveyundersøkelser rettet mot virksomheter som har fått innvilget støtte fra Forskningsrådet for søknadstypen Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Med utgangspunkt i forliggende data fra disse undersøkelsene analyseres oppnådde resultater og effekter fra IPN prosjekter i BIA og delporteføljer i BIA, samt at disse sammenholdes med resultater og effekter oppnådd i andre utvalg av IPN prosjekter finansiert av andre programmer i Forskningsrådet.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2646
|

Prosjektansvarlig:

Bjørn G. Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av BIA – Resultat og effektmåling basert på surveydata

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Prosjektdeltakere:

Helge Bremnes, Maria Sandsmark