Evaluering av studieprogram for barnevern- og sosionomstudiet ved Høg...

Evaluering av studieprogram for barnevern- og sosionomstudiet ved Høgskulen i Volda.

Styret ved Høgskulen i Volda har gjort vedtak om at det skal gjerast studieprogramevaluering kvart femte år for studieprogram over 60 studiepoeng. Studieprogram for barnevernspedagog- og sosionomstudiet er trekt ut i ei form for pilotundersøking. I denne samanheng har Institutt for sosialfag kontakta Møreforsking for bistand til gjennomføringa av evalueringa. Det er løyvt strategiske midlar til dette. Resultata frå prosjektet vert nytta av instituttet og høgskulen til vidareutvikling av studieprogramma.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1792
|

Prosjektansvarlig:

Else Ragni Yttredal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av studieprogram for barnevern- og sosionomstudiet ved Høgskulen i Volda.

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag