UTVIKLING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I MØRE OG ROMSDAL ...

Anlegg.png

UTVIKLING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I MØRE OG ROMSDAL - SPILLEMIDLENE

Årlig brukes om lag 60 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping til idretten i Norge. Disse midlene skal i første rekke brukes til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Selv om spillemidlene som hovedregel maksimalt kan dekke 30 prosent av kostnadene, er denne tilskuddsordningen ofte en utløsende faktor for at anleggsinvesteringer blir realisert.
Alle søknader om spillemidler må gjøres gjennom kommunene som vurderer søknadene opp mot vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen oversender så sine vedtak og prioriteringer til fylkeskommunen. Kulturdepartementet på sin side fastsetter årlig de beløp fylkeskommunene kan få til fordeling. Deretter fordeler fylkeskommunen det tildelte beløpet til søkerne.
I likhet med andre offentlige tilskuddsordninger, så er det samlede søknadsbeløpet fra kommuner, idrettslag og foreninger langt større enn det beløp fylkeskommunen har fått tildelt. I 2019 ble det i Møre og Romsdal søkt om over fire ganger så mye som bevilgningen fra Kulturdepartementet.
I denne sammenheng har Møre og Romsdal fylkeskommune initiert et prosjekt som skal kartlegge foretrukne behov i befolkningen for fysisk aktivitet, samt gi en oversikt over anleggssituasjonen i fylket. Formålet fra fylkeskommunens side er å få etablert et kunnskapsgrunnlag, som kan bidra til en effektiv utnyttelse av spillemidlene.
Møreforsking Molde har gjennomført kartleggingen på vegne av Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, og den foreliggende rapporten oppsummerer de funn og analyser som er gjort i prosjektet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2820
|

Prosjektansvarlig:

Helge Bremnes
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

UTVIKLING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I MØRE OG ROMSDAL - SPILLEMIDLENE

Oppdragsgiver:

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektdeltakere:

Maria Sandsmark, Jorunn Hoås Rødal, Guri Kaurstad Skrove, Bjørn G. Bergem