Evaluering av omstillingsprosessen i Hareid kommune 2010

Evaluering av omstillingsprosessen i Hareid kommune 2010

Evalueringa av omstillingsprosessen i Hareid kommune 2010 skal ha som overordna mål å belyse korleis omstillings-prosessen i Hareid kommune har oppnådd dei fire hovudmåla for prosessen:
 
- Auka attraktivitet i høve til næringsliv, brukarar av kommunale tenester, innbyggjarane og eigne tilsette
 
- Større evne til å løyse nye og endra behov
 
- Ein økonomi som over tid er kjenneteikna av eit netto driftsresultat som sikrar nedbetaling av akkumulert underskot og bygging av fornuftige driftsbufferar
 
- Ein styringsdialog mellom administrasjon og politiske organ som i aukande grad sikrar god samhandling

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17114
|

Prosjektansvarlig:

Else Ragni Yttredal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av omstillingsprosessen i Hareid kommune 2010

Oppdragsgiver:

Hareid kommune

Samarbeidspartnere:

Olav Hauge - Høgskolen i Molde