Partnarskap for folkehelse

Partnarskap for folkehelse

Helse i plan, Partnarskap for folkehelse, Kommunehelseprofilar og Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet, er verkemidlar og verktøy som Helsedirektoratet har initiert i arbeidet med å fremje folkehelsa. Møreforsking Volda og Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) samarbeider om evalueringa av desse fire folkehelsetiltaka.
 
Partnarskap for folkehelse er lansert av Helsedirektoratet som ei arbeidsform for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. Partnarskap for folkehelse handlar om tverrfagleg, sektorovergripande og forpliktande samarbeid på regionalt og kommunalt nivå. Møreforsking evaluerer Partnarskap for folkehelse på vegne av Helsedirektoratet. Evalueringa fokuserer mellom anna på i kva grad og på kva måte partnarskapsmodellen medverkar til mobilisering og konkret arbeid med folkehelse. Evalueringa skal vere ferdig i desember 2009.

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Partnarskap for folkehelse

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere:

Norsk institutt for by- og regionforskning

Prosjektdeltakere:

, Unni Aarflot,