Busetjing av flyktningar i kommunane

Busetjing av flyktningar i kommunane

Flyktningar er ofte ei sårbar gruppe på bustadmarknaden og dei fleste treng hjelp frå kommunen til å finne seg bustad. Målet med prosjektet er å auke kunnskapen om korleis kommunane i Møre og Romsdal jobbar for å finne gode bustadløysingar for flyktningar. Sentrale problemstillingar i prosjektet er korleis og i kva grad  kommunane jobbar bustadsosialt overfor flyktningar. Det blir vidare sett nærare på i kva grad Husbanken sine støtteordningar vert brukte av kommunane, og om kommunane opplever at desse statlege verkemidla dekkjer kommunane sine lokale behov i busetjingsarbeidet. Prosjektet vil også sjå på korleis flyktningane sjølve erfarer sin eigen busituasjon.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1796
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Busetjing av flyktningar i kommunane

Oppdragsgiver:

Husbanken Region Midt-Norge

Prosjektdeltakere:

Unni Aarflot,